ที่ตั้งสำนักงาน

ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย

 • ที่อยู่ :
 • บริษัท ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย จำกัด
 • ชั้น 8 อาคาร เอส. พี. เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 • กรุงเทพ 10400
 • เวลาทำการ :
 •  
 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.
 • หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โทรศัพท์ :
 • 0 2270 6000
 • โทรสาร :
 • 0 2270 6007

 • การเดินทาง
 1. ทางรถประจำทาง
  สาย 29, 34, 39, 54, 59, 63, 77, 97, 204, 503, 510
  โดยลงที่ป้ายซอยอารีสัมพันธ์
 2. ทางรถไฟฟ้า BTS
  โดยลงที่สถานีอารี

ศูนย์บริการฟูจิฟิล์ม

 • ที่อยู่ :
 • บริษัท ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย จำกัด
 • ชั้น 8 อาคาร เอส. พี. เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 • กรุงเทพ 10400
 • เวลาทำการ :
 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
 • หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โทรศัพท์ :
 • 0 2270 6000 ต่อ 726
 • โทรสาร :
 • 0 2270 6007
 • อีเมล์ :

 • การเดินทาง
 1. ทางรถประจำทาง
  สาย 29, 34, 39, 54, 59, 63, 77, 97, 204, 503, 510
  โดยลงที่ป้ายซอยอารีสัมพันธ์
 2. ทางรถไฟฟ้า BTS
  โดยลงที่สถานีอารี

ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย

ศูนย์บริการ

 

 • ที่อยู่ :
 • บริษัท ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย จำกัด
 • ชั้น 8 อาคาร เอส. พี. เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 • กรุงเทพ 10400
 • เวลาทำการ :
 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.
 • หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โทรศัพท์ :
 • 0 2270 6000
 • อีเมล์ :

 • การเดินทาง
 1. ทางรถประจำทาง
  สาย 29, 34, 39, 54, 59, 63, 77, 97, 204, 503, 510
  โดยลงที่ป้ายซอยอารีสัมพันธ์
 2. ทางรถไฟฟ้า BTS
  โดยลงที่สถานีอารี